3.4 Jezična norma i jezična kritika (Sprachnormenkritik) u njemačkom jeziku

Ekkehard Felder, Horst Schwinn, Katharina Jacob

Abstract


Prijevod teksta: Iva Petrak i Jadranka Gvozdanović

 

 Jezične norme i procesi jezičnog normiranja izravno su pove- zani s rasuđivanjem o jeziku i jezičnom kritikom te se kao takvi mogu lingvistički opisivati ili lingvistički/laički vrednovati. U lingvistički osno- vanoj jezičnoj kritici 80-ih godina 20. stoljeća proces jezičnog normira- nja promatra se i opisuje u okviru paradigme kritke jezičnih normi, no iz jezičnopovijesne perspektive, jezične norme i procesi jezičnog normi- ranja u intelektualnim se krugovima promišljaju i kritiziraju već i mnogo ranije. I danas se na području laičkog bavljenja lingvistikom primjećuju nastojanja da se pomoću jezične kritike utječe na jezične norme i proce- se jezičnog normiranja. S početkom novog stoljeća lingvisti si ponovno uzimaju za cilj opisati, a potom po lingvističkim kriterijima i vrednovati jezično normiranje i jezične norme. U članku se razmatra pojam kritike jezičnih normi koja se ostvaruje u kontinuumu između procjene jezičnog izražaja i ocjene istog u odnosu na jasno određenu poziciju, a obuhva- ća kako lingvističku tako i laičko-lingvističku perspektivu. Jezična kritika tako ovdje podrazumijeva rasuđivanje o jezičnim normama i procesima jezičnog normiranja uz eksplicitno (opisno ili evaluativno) formuliranje ili implicitno prakticiranje kriterija.Schlagworte


rasuđivanje o jeziku ; jezična norma ; opisna/evaluativna jezična kritika ; lingvistički osnovana jezična kritika ; normativni konflikt

Volltext:

PDF (Hrvatski)DOI: http://dx.doi.org/10.17885/heiup.heso.2017.0.23741

URN (PDF (Hrvatski)): http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-heso-237419