2.4 Jezična norma i jezična kritika u europskoj perspektivi

Ekkehard Felder, Horst Schwinn, Katharina Jacob

Abstract


Prijevod teksta: Iva Petrak i Jadranka Gvozdanović

 

Polazeći od kritike germanističkih jezičnih normi, članak se na posve osobit način bavi socio-političkim implikacijama vezanim uz pitanja standardizacije jezika. Termin Sprachnormenkritik (kritika jezičnih normi) nema u engleskom, kao ni u francuskom, talijanskom ili hrvatskom jeziku svoj standardizirani terminološki ekvivalent. No usprkos tome, koncept kritike jezičnih normi, odnosno njezinih sastavnih dijelova, stoljećima je već tema rasprava kako u engleskom, tako i u francuskom, talijanskom i hrvatskom jeziku. Iz komparativne europske perspektive osobito je zani- mljivo da se odnos jezičnih normi s jedne strane i socio-ekonomske moći, tj. političke sposobnosti s druge strane, ne dovodi u izravan međuodnos u svakom nacionalnom diskursu, no upravo taj odnos sačinjava centralni koncept kritike jezičnih normi u njemačkom jeziku. Osobito izražen je poli- tički karakter kritike jezičnih normi u hrvatskom jeziku. Šezdesetih godina prošlog stoljeća jezična kritika u hrvatskom jeziku nije tek kritika i komen- tar već postojećih prilika, nego prije svega, progresivna kritika koja se može smatrati nagovještajem političkog pokreta za neovisnost Hrvatske.


Schlagworte


kritika jezičnih normi; norma; jezična procjena; deskriptivno; preskriptivno

Volltext:

PDF (Hrvatski)DOI: http://dx.doi.org/10.17885/heiup.heso.2017.0.23737

URN (PDF (Hrvatski)): http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-heso-237373