Mladenova, Radmila et al. (Hrsg.): Antigypsyism and Film / Antiziganismus und Film, Heidelberg: Heidelberg University Publishing, 2020. https://doi.org/10.17885/heiup.650