Mladenova, R. (Hrsg.) (2020) Antigypsyism and Film / Antiziganismus und Film. Heidelberg: Heidelberg University Publishing. doi:10.17885/heiup.650.